บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) แก่บริษัทประกันภัยในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า เมดิเฮลท์ สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีมาตรฐานสากลให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

           บริษัท เมดิเฮลท์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือบริษัท เมดิลิงค์ โกลบอลกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดแห่งแรกในทวีปเอเชีย และนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) ผ่านระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (Electronic HealthCard Network) โดยให้บริการด้านการบริหารข้อมูลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Base) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมอย่างเป็นธรรม สำหรับบริษัทประกันภัยสังกัดหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อยอดสินค้าและบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ประกันตน บริษัทประกัน/ตัวแทน และองค์กรชั้นนำที่จัดทำสวัสดิการกลุ่มใหแก่พนักงานโดยตรง และเพื่อพัฒนาการบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการบริการจากทีมงานมืออาชีพ