เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกแบบและพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Eletronic Claims Clearing System)  ซึ่งสามารถช่วยในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งซอฟต์แวร์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการที่มีแผนงานผลประโยชน์หรือความต้องการที่แตกต่างกัน

  • บัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูงสุด

  • รองรับการใช้งานผ่านบัตรประชาชน

  • ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ และ เวลาที่เป็นจริง (Real time)

  • การสืบค้นข้อมูลแบบ Real Time Tracking ออนไลน์ 24/7

  • ระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงาน (Database and Reports)

  • ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานเป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยในการให้บริการ

  • ระบบแจ้งเตือนเครื่องรูดบัตรไม่ทำงาน (EDC Terminal Monitoring)

  • ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งได้ผ่านการยอมรับจากต่างประเทศ