หลายคนเปรียบชีวิตเสมือนการเดินทาง ซึ่งคงจะดีมิใช่น้อยถ้ามีคนช่วยดูแลและให้ความมั่นใจด้านสุขภาพตลอดการเดินทางของคุณ เมดิเฮลทื เนทเวิร์คมีระบบคัดเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสมตามโรค และอาการของผู้ป่วยหรือคนไข้สามารถทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าให้คำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมมีระบบสรรหาคัดเลือก และทำการนัดแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจากสถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียงได้อีกด้วย

            เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค มีนโยบายในการบริการแบบเบ็ดเสร็จ(one -stop-service) ตั้งแต่ให้คำแนะนำผู้ป่วยหรือคนไข้รวมไปจนถึงดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และความสะดวกสบายให้ลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ครอบคลุมถูกต้องครบถ้วน

บริการดูแลตรวจสอบบริหารจัดการทางการแพทย์ (Medical monitoring and management)

• ให้บริการรักษาโรคครอบคลุมถึงต่างประเทศ
• ช่วยวางแผนการตรวจสุขภาพที่ต่างประเทศล่วงหน้า
• ให้คำปรึกษาและจัดการเรื่องการคัดเลือกโรงพยาบาลต่างประเทศที่เหมาะสมกับโรคและอาการของผู้ป่วย
• ทำนัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
• ดูแลจัดการและทำการรักษาโรคเฉพาะทางโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• รวบรวมผลการตรวจและรายงานผลการรักษาจากทีมแพทย์ต่างประเทศ