บ่อยครั้งที่เวลาผู้ป่วยไม่สบายมักจะรู้สึกถึงความลำบากในการเดินทางไปพบแพทย์ยังสถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะเวลาที่มีอาการป่วยอย่างรุนแรงหรือในช่วงที่ไม่มีเวลาว่างมากนักบริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่ ( Doctor on Call) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ถึงที่พักอาศัยของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานพยาบาลต่างๆเมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค มีทีมแพทย์ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยมีการส่งทีมแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉินรวมไปถึงสามารถให้บริการแพทย์เฉพาะทางตามโรค และอาการของผู้ป่วยได้

             • ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) ศูนย์บริการลูกค้าของเมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค ทำหน้าที่ประสานงานจัดส่งทีมแพทย์ไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลในกรณีที่จำเป็น

             • การตรวจสุขภาพทั่วไปทีมแพทย์สามารถให้การตรวจสุขภาพติดตามผล และทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง

              • การส่งต่อผู้ป่วย (Referral service) ทีมแพทย์นอกสถานที่ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาที่จำเป็น โดยสามารถทำนัดแพทย์หรือส่งเรื่องรับผู้ป่วยไว้ในสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศได้