คำประกาศ “สิทธิ”และ”ข้อพึงปฏิบัติ”ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกและรับรองโดย ๖ สภาวิชาชีพ ในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘