หลายคนเคยได้พบเจอกับสถานการณ์ความยุ่งยากลำบากในชีวิตที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้บ่อยครั้งที่มนุษย์เราต้องการคำแนะนำหรือที่ปรึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางการตัดสินใจหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง โปรแกรมความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์หรือMSO ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยตรวจสอบผลสรุปการวินิจฉัยของแพทย์ประจำตัวคนไข้เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย โดยการวินิจฉัยแนวทางการ

            รักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์สากลผู้ป่วยหรือคนไข้ที่มีโรคหรืออาการที่เสี่ยงต่อชีวิต ทุพพลภาพอาจเป็นเหตุให้การดำเนินชีวิตไม่เป็นไปตามปกติสุข (Qualifying Medical Conditions) ผู้ป่วยหรือคนไข้สามารถขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ได้ทางทีมงานเมดิลิงค์จะช่วยตรวจสอบโรค และอาการของผู้ป่วยว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ ขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ได้หรือไม่รวมไปถึงดำเนินการคัดเลือก และติดต่อทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับโรค และอาการของผู้ป่วยจากทั้งใน และต่างประเทศเพื่อให้

            ผู้ป่วยได้รับข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจหรือแนวโปรแกรมความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์หรือ ทางการรักษาที่ถูกต้องตามหลัก มาตราฐานสากลMSO จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วย โดยการขอความคิดเห็นที่สองจากทีมแพทย์ต่างประเทศที่มีความรู้ความชำนาญหรือจาก The World’s Leading MedicalCenters (WLMC) ในการวินิจฉัยอาการของโรค โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยยืนยันว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแล

            รักษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกระบวนการวิชาชีพแพทย์สากล

            • ให้บริการขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์

            • ประสานงานการขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก