เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) แก่บริษัทประกันภัยในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับนานาประเทศ

บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือบริษัท เมดิเฮลท์ โกลบอลกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดแห่งแรกในทวีปเอเชีย และนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) ผ่านระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (Electronic HealthCard Network) โดยให้บริการด้านการบริหารข้อมูลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Base) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมอย่างเป็นธรรม สำหรับบริษัทประกันภัยสังกัดหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

SERVICES VISION

“Your preferred solution Partner” เป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการ ด้านการบริหารจัดการสินไหมทดแทนและบริหารข้อมูลด้านสุขภาพครบวงจร ผ่านระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับนวัตกรรมของบริการทางเลือกที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้าได้อย่างแท้จริง 

  • ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA)
  • บริการให้ความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ (Medical Second Opinion: MSO)
  • บริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่ (Doctor on Call Facilitation)
  • การตรวจรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Medical Tourism Facilitator)

MISSION

“One Stop Services TPA” มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ โดยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้กับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับงานด้านการบริหารจัดการสินไหมทดแทนและการบริการทางการแพทย์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ