รายชื่อโรงพยาบาล 214 แห่ง ที่คิดราคายาแบบไม่เอาเปรียบผู้ป่วย

ตั้งแต่วัน 15 ตุลาคม 2562 ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนที่จำหน่ายยาราคาต่ำ ได้ที่ www.dit.go.th

และสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคายา ได้ที่ https://hospitals.dit.go.th/app/drug_price_search.php