เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้พนักงานสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีชมพู เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ ต่อ ระบบพระมหากษัตริย์

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้พนักงานสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีชมพู
เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ ต่อ ระบบพระมหากษัตริย์

โดยให้พนักงานเริ่มใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ ตั้ังแต่วันที่จันทร์ที่  24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  

มีรายละเอียดดังนี้          
1.วันจันทร์     ใส่เสื้อสีเหลือง       
2.วันอังคาร    ใส่เสื้อสีชมพู         
3.วันพุธ , พฤหัสบดี และวันศุกร์   แต่งกายสุภาพ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Medihealth Network